zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

 z dnia 14 kwietnia 2020 roku

w sprawie wykazu spraw pilnych podlegających rozpoznaniu na rozprawach lub posiedzeniach jawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

Działając na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.);

- § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 i § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141                    ze zm.);

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. ze. zm.),

art. 14 a ust 9  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374), zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020.568)

zarządzam:

§ 1

Uchylam Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 48/2020 w § 2 oraz  Zarządzenie Nr 50/2020.

§ 2

Ustalam, iż sprawami pilnymi podlegającymi rozpoznaniu w trybie niecierpiącym zwłoki są sprawy określone są w art. 14a ust. 4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) ze zmianami oraz sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd,  jeśli według oceny sędziego referenta ich nierozpoznanie mogłoby godzić w podstawowe dobra chronione prawem takie jak życie,  zdrowie lub mienie.

 

§ 3

Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu może na wniosek przewodniczącego wydziału lub sędziego referenta zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w dniu 14 kwietnia 2020 r.