zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 46/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 17 marca 2020 roku

Działając na podstawie:

- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 9 § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.);

- § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 i § 34 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.),

zarządzam:

§ 1

Zmieniam § 1 Zarządzenia Nr 34/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 marca 2020 roku w ten sposób, że uchylam obowiązek wyznaczania nowego terminu w sprawie w sytuacji odwołania rozprawy lub posiedzenia jawnego mającego się odbyć w okresie od 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

§ 2

Upoważniam Przewodniczących Wydziałów Sadu Rejonowego w Częstochowie do podejmowania decyzji w przedmiocie wyznaczenia terminów rozpraw lub posiedzeń jawnych w sprawach, o których mowa w § 1, oraz w sprawach, w których nie wyznaczono terminu rozprawy lub posiedzenia jawnego w dacie wejścia zarządzenia w życie, przy uwzględnieniu pilności rozpoznania danej sprawy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.