Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 33/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie wstrzymania osobistego przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

 

Działając na podstawie art. 22 § 1pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wstrzymuję osobiste przyjmowanie Interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów;
  2. Wstrzymuję osobiste przyjmowanie Interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Kuratorskiej Służby Sądowej i Kierowników Sekretariatów

Od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 26 marca 2020 r.

§ 2

Odwołuję Zgromadzenie Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie wyznaczone na  dzień 12 marca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 12 marca 2020 r.