Zamówienia publiczne poniżej 30000 Euro

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Sąd Rejonowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.. Dane kontaktowe administratora: Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, nr. tel.: (34) 36 44 207, e-mail: sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl

 2. Sąd Rejonowy w Częstochowie jako administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji obowiązków w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania będzie również zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1145.2019 ze zm.),  ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.553.2019 ze zm.).

 3. Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie można skontaktować się telefonicznie (34) 36 44 196 lub poprzez e-mail: iod@czestochowa.sr.gov.pl

 4. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postpowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Częstochowie.

 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okresy wskazane w instrukcji kancelaryjnej administratora, którą Sąd Rejonowy w Częstochowie zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

 6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych, otrzymania kopii oraz ich sprostowania,

 2. prawo dostępu do danych, otrzymania kopii oraz ich sprostowania,

 3. prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

 1. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, ze w zależności od przedmiotu zamówienia, organizator może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.1145.2019 ze zm.).

 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie będą poddawane profilowaniu.

Plki do pobrania:

 

 1. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. (215 KB)

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne poniżej 30000 Euro