Skargi i wnioski

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Częstochowie rozpoznaje Prezes i Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie jednego miesiąca od daty wpływu do Sądu.

Skargi i wnioski, o których mowa powyżej należy złożyć w jednej z wymienionych form:

  • pisemnej: złożonej bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu, Biurze Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem urzędu pocztowego;
  • ustnej – złożonej do protokołu w Biurze Obsługi Interesantów;
  • pocztą elektroniczną -  przy wykorzystaniu profilu zaufanego platformy e-PUAP na adres:  sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl

W treści skargi lub wniosku należy wskazać sygnaturę akt sprawy sądowej, której skarga dotyczy i  dokładnie sprecyzować przedmiot skargi lub wniosku. Ponadto, w przypadku składania skargi lub wniosku w formie ustnej do protokołu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość skarżącego/wnioskodawcy.

Skargi i wnioski na działalność Sądu winny dotyczyć działalności administracyjnej Sądu jako instytucji (takie jak: skargi na sprawność postępowania, kulturę urzędowania, organizację pracy Sądu, działalność poszczególnych komórek organizacyjnych itp.). Natomiast wszelkie wnioski lub skargi dotyczące czynności orzeczniczych (podejmowanych przez niezawisły Sąd w toku rozpoznawania sprawy sądowej) zgodnie z art. 41a § 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że dotyczą czynności Sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji. W takiej sytuacji są niezwłocznie przekazywane do akt postępowania sądowego celem ich rozpoznania przez właściwy organ odwoławczy.

Informacji i wyjaśnień dotyczących postępowań sądowych w poszczególnych sprawach udzielają Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie w ramach przyjęć interesantów w każdy czwartek w godzinach 900 - 1300. Informacje o adresie i numerze pokoju, w którym przyjmowani są interesanci zostały udostępnione w zakładce „Struktura organizacyjna" - Wydziały, (w celu uzyskania żądanych informacji należy wybrać z listy nazwę Wydziału, w którym toczy się sprawa) oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku, w każdej z siedzib Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Sposób i tryb przyjmowania skarg i wniosków reguluje:

 

  • Ustawa o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2001 roku, nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) - Rozdział 5a.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 524).
  • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym w Częstochowie (tutaj).

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski