Przebieg i efekty kontroli

Lp.

Nazwa instytucji delegującej

Osoba dokonująca wizytacji

Cel wizytacji

Czas trwania wizytacji

Wyszczególnienie skontrolowanych działów i charakter czynności dokonanych podczas wizytacji

1.

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Anna Knysak - Jaramillo st.

insp. ds. kontroli

Kontrola 5 % wydatków zgodnie z art. 286 Ustawy o finansach publicznych

12.01.2004 r. - 23.01.2004 r.

Kontrolę przeprowadzono w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Częstochowie w zakresie stosowania procedur kontroli wydatków pod względem celowości, legalności i gospodarności.

2.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Lucjan Modrzyk -

sędzia wizytator

Lustracja postępowań upadłościowych i naprawczych wg przepisów Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przeprowadzona w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie

31.05.2004 r. - 2.06.2004 r.

Kontrolę przeprowadzono w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Częstochowie w zakresie stosowania przepisów Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

3.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Lucyna Swiderska -

Pilis - sędzia wizytator

Lustracja II

Wydziału

Cywilnego Sądu

Rejonowego w

Częstochowie

odnośnie

prawidłowości

postępowania

przy

przeprowadzaniu dowodu z opinii

biegłych

1.06.2004 r. - 9.06.2004 r.

Kontrola akt wybranych spraw, kontrolki biegłych oraz listy biegłych przeprowadzona w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Częstochowie.

4.

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Andrzej Stawiarski -

nadinspektor

Dochodzenie powypadkowe kuratora zawodowego

22.12.2004                            r.-

10.01.2005     r.

Badanie dokumentacji powypadkowej.

5.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Ryszard Jędrusik - st.

insp. ds. obronnych

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

27.09.2004 r.

1.      Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2.      Obsada stanowiska pracy ds. obronnych.

3.      Dokumentacja dotycząca spraw obronnych.

6.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Magdalena Wawszkiewicz-Gajda -

Kierownik Oddz. ds. archiwów zakładowych i przechowalnict wa

Sergiusz Czarnota -

archiwista Grzegorz Rozin -

archiwista

Kontrola ogólna archiwum zakładowego i składnic

12.03.2008 r. - 1.04.2008 r.

Kontrola archiwum zakładowego Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Sądu Pracy, Wydziałów mających swoją siedzibę w Częstochowie przy ul. Rejtana 6 oraz w Zamiejscowym Wydziale Grodzkim w Kłobucku.

7.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz na w

Częstochowie

Katarzyna Galka -

młodszy insp. Sekcji HP Elżbieta Pol-Lichocka -

Kierownik Sekcji HP

Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ocena

realizacji wymogów w zakresie

występujących w środowisku pracy szkodliwych warunków biologicznych

7.07.2009 r. - 9.07.2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz na w

Częstochowie

Katarzyna Gałka -

młodszy insp. Sekcji HP Aleksandra Mandecka -

starszy asystent Sekcji HP

Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ocena realizacji wymogów w zakresie

występujących w środowisku pracy szkodliwych warunków biologicznych

13.07.2009 r. - 15.07.2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Rejtana 6.

9.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz na w

Częstochowie

Katarzyna Gałka -

młodszy insp. Sekcji HP

Ocena realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ocena realizacji wymogów w zakresie

występujących w środowisku pracy szkodliwych warunków

biologicznych

5.10.2009 r. - 6.10.2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Rejtana 6 oraz przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

10.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Anna Nowak spec. ds.

kontroli

Gospodarka Finansowa Sądu Rejonowego w Częstochowie

25.01.2010 r. - 10.03.2010 r.

Kontrolę przeprowadzono wg tematyki programu kontroli.

11.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Ryszard Jędrusik -

insp. ds.

obronnych Sądu Apelacyjnego w Katowicach Jan Brylski -insp. ds. obronnych Sądu Okręgowego w Bielsku Białej

Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w Sądzie

Rejonowym w Częstochowie

11.05.2010 r.

1.       Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.

2.       Realizacja planowania zadań obronnych.

3.       Opracowywanie regulaminu organizacyjnego   

      na czas „W".

4.       Przygotowanie stałego dyżuru.

12.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Katarzyna Orlicka -

przeprowadzeni e kontroli doraźnej

Kontrola doraźna

8.06.2010 r. - 16.06.2010 r.

Wyszczególnienie w protokole.

13.

Powiatowa

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie

Katarzyna Galka -

młodszy insp. Sekcji HP

Elżbieta Pol-Lichocka – Kierownik Sekcji HP

Ocena realizacji

ogólnych

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ocena realizacji wymogów w zakresie wy6stepujących w środowisku pracy szkodliwych warunków biologicznych

4.08.2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Rejtana 6.

14.

Dyrektor Sadu Okręgowego w Częstochowie

Izabela Piskorska – specjalista ds. statystyki, organizacji pracy i kontroli finansowej

Kontrola finansowa w zakresie dochodów budżetowych

22.11.2010 r. – 2.12.2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Częstochowie.

15.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Anna Nowak – specjalista ds. kontroli

Kontrola sprawdzająca dotycząca kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r.

14.12.2011 r. – 19.12.2011 r.

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych.

16.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Magdalena Wawszkiewicz – Gajda – Kierownik Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa

Sergiusz Czarnota – starszy archiwista

Grzegorz Rozin – starszy archiwista

Kontrola ogólna archiwum zakładowego i składnicy akt.

12.03.2012 r. – 16.03.2012 r.

Kontrola archiwum zakładowego, archiwum Wydziałów Ksiąg Wieczystych oraz składnicy akt Wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie.

17.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Leon Urbiczek – starszy inspektor

Kontrola magazynów dowodów rzeczowych.

23.07.2012 r. – 27.07.2012 r.

Wyszczególnienie w protokole.

18.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie

Izabela Piskorska – specjalista ds. statystyki, organizacji pracy i kontroli finansowej

Kontrola finansowa w zakresie realizacji wydatków, w tym zaciągania zobowiązań finansowych

10.12.2012 r. – 21.12.2012 r.

Oddział Gospodarczy i Oddział Finansowy Sądu Rejonowego w Częstochowie

19.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie

Katarzyna Gałka – asystent Sekcji Nadzoru Sanitarnego i Higieny Pracy

Ocena realizacji zarządzeń decyzji PPIS w Częstochowie nr NS/HP/432/444/86/09

30.01.2013 r. – 31.01.2013 r.

Kontrola Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

20.

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Witold Gąsiorczyk – specjalista Wydziału Kontroli Biura Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości

Anna Szymańska – starszy specjalista Wydziału Kontroli Biura Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prawidłowość i celowość zawarcia umowy najmu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 w Częstochowie na potrzeby Sądu Rejonowego w Częstochowie

18.01.2013 r. – 22.03.2013 r.

Kontrola prawidłowości i celowości zawarcia umowy najmu budynku przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 w Częstochowie na potrzeby Sądu Rejonowego w Częstochowie

21.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Katowicach

Antoni Wieloch – główny specjalista kontroli państwowej

Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań sądowych przez kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie

27.09.2013 r. – 6.12.2013 r.

Wykonywanie przez kuratorów sądowych zadań związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz ich współpraca z innymi podmiotami realizującymi zadania w ramach SDE.

22.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Częstochowie

Katarzyna Gałka – Starszy asystent Sekcji Nadzoru Sanitarnego i Higieny Pracy

Kontrola sprawdzająca w zakresie oceny realizacji zarządzeń wynikających z decyzji nr NS-HP/432/444/86/09 z dnia 23.07.2009r.

3.10.2014r. – 6.10.2014r.

Kontrola Archiwum Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35

23.

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Informacyjne  Krajowego Rejestru Karnego

Michał Parys – Kierownik Zespołu do Spraw Punktów Informacyjnych KRK,

Artur Januszkiewicz – Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

Marcin Śmiech – Administrator Systemu Teleinformatycznego

Sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań związanych z udzielaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego tj. funkcjonowanie punktów pod względem organizacyjnym oraz sprawności i zgodności działania z: ustawą z dnia 24 maja 2000  r. o Krajowym Rejestrze Karnym i rozporządzeniami wykonawczymi, Polityką Bezpieczeństwa Biura Informacyjnego KRK, procedurą wydawania zaświadczeń w odpowiedzi na zapytania/wnioski przesłane za pośrednictwem poczty, elektronicznie i w Punktach Informacyjnych nr A.4.2.1, instrukcji Działalności Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego nr A.4.2.1.

5.11.2015r.

Kontrola Punktów Informacyjnych KRK w zakresie: warunki lokalowe, obsada kadrowa i stopień obciążenia pracą, ochrona przetwarzanych danych, sposób, warunki obsługi oraz informacja dla klientów uzyskujących informacje z Rejestru bezpośrednio, czynności związane z przyjęciem zapytania/wniosku oraz wydaniem zaświadczenia, czynności wykonywane w systemie informatycznym.

24

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Magdalena Wawszkiewicz – Gajda – Kierownik Oddziału ds. archiwów zakładowych i przechowalnictwa

Sergiusz Czarnota – starszy archiwista

Grzegorz Rozin – starszy archiwista

Kontrola ogólna archiwum zakładowego oraz kontrola problemowa postępowania z dokumentacją w archiwum IX i X Wydziału Ksiąg Wieczystych

14.10.2015r. – 16.10.2015r.

Kontrola archiwum zakładowego oraz archiwów Wydziałów Ksiąg Wieczystych

25

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Monika Woźniak-Piśnicka – specjalista ds. kontroli

Realizacja obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

24.08.2016r. – 31.08.2016r.

Wyszczególnienie w protokole.

26

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Monika Woźniak-Piśnicka – specjalista ds. kontroli

Realizacja planu wydatków oraz prawidłowość gospodarowania mieniem z uwzględnieniem przestrzegania procedur wewnętrznych

12.10.2017r. – 09.11.2017r.

Wyszczególnienie w protokole.

27

Najwyższa Izba kontroli

Joanna Marczyk – główny specjalista kontroli państwowej

Paweł Potempski – główny specjalista kontroli państwowej

Wykonanie budżetu państwa w 2017 roku

Luty - marzec 2018 r.

Wykonanie budżetu państwa w 2017 roku.

28

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Monika Woźniak-Piśnicka – specjalista ds. kontroli

Kwalifikowanie wydatków budżetowych – kontrola doraźna

22.11.2018r.

Wyszczególnienie w protokole.

29

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Agnieszka Ślęzak – młodszy asystent

Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy i warunków środowiska pracy

13-20.05.2019r.

Kontrolę przeprowadzono w Archiwum Sadu Rejonowego w Częstochowie w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i przy ul. Żwirki i Wigury 9/11

Rejestr zmian dla: Przebieg i efekty kontroli

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Agnieszka Górczyńska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-18
Publikacja w dniu:
2012-10-18
Opis zmiany:
b/d