Informacja o monitoringu wizyjnym

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

Tożsamość administratora. Administratorem danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.), adres: ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, e-mail: sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl, tel.: (34) 36 44 100;

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, nr tel.: (34) 36 44 196, e-mail: iod@czestochowa.sr.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. CEL: Sąd Rejonowy w Częstochowie przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i ochrony mienia a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę. PODSTAWA PRAWNA: niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej w zw. z art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365 t.j.), art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze zm.);

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny stosowany w budynkach Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23/35 oraz ul. Żwirki i Wigury 9/11, obejmuje swoim zasięgiem obszary:

1. Budynek przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23/35:

    • czytelnia akt IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, czytelnia akt (niski parter);

2. Budynek przy ul. Żwirki i Wigury 9/11:

    • kamery na zewnątrz budynku: ogólna - wejście do budynku, podwórze wewnętrzne za bramą wjazdową, schody wejściowe do budynku od podwórza,
    • kamery wewnątrz budynku: czytelnia akt, czytelnia akt KRS, wejście-portiernia, klatka schodowa, korytarze doprowadzające do sal rozpraw, pomieszczenia z wejściami do sal rozpraw;

Informacja o odbiorcach danych osobowych. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi z obszaru ochrony osób i mienia oraz serwisu systemu monitoringu wizyjnego w uzasadnionym zakresie, z którymi Sąd Rejonowy w Częstochowie zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Okres przechowywania danych. Okres przechowywania nagrań zawierających dane osobowe wynosi 2 miesiące po tym czasie dane są usuwane poprzez ich nadpisanie (termin usunięcia danych może ulec wydłużeniu, np. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa, w których nagrania incydentów stanowią dowód lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu);

Informacja o przysługujących prawach. W zakresie przetwarzania danych osobowych w obrębie monitoringu wizyjnego przysługują Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach; Prawo do usunięcia danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa;

Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest wymogiem ustawowym w związku z czym jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państw trzecich.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu wizyjnym