Marlena Kluk

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018.23 późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości          z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316     z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.11.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

Imię (imiona):  Marlena

 

Nazwisko:  Kluk

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:

XIV Wydział Karny Wykonawczy Sądu Rejonowego w Częstochowie – 75%

XI Wydział Karny Sądu Rejonowego w Częstochowie – 25%

 

Pełnione funkcje:  Przewodnicząca XIV Wydziału Karnego Wykonawczego Sądu Rejonowego

w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale spraw wpływających do XIV Wydziału Karnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie: 50 % i co najmniej 4 sesje w miesiącu

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale spraw wpisanych do rep. K wpływających do XI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie : 25 % i co najmniej 2 sesje w miesiącu

 

 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :  pełniona funkcja Przewodniczącego

 

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału zgodnie z planem zastępstw

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:  zakończenie spraw w XVI Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie , w których został otwarty przewód sądowy.