Anna Roszkowska

 

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  12.06.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):  Anna

 

Nazwisko:  Roszkowska

 

Stanowisko służbowe:   sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:  XII Wydział Cywilny  Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącego XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego                     w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 90 % i co najmniej 8 sesji w miesiącu

 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :

- dekretuje wpływ spraw z rep. Nc toczących się postępowaniu upominawczym,

- nadaje bieg sprzeciwom od nakazów zapłaty oraz wpisuje sprawy do rep. C w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar :