Tomasz Przesłański

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.05.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):   Tomasz

 

Nazwisko:   Przesłański

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: XI Wydział Karny Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 25 % i co najmniej 2 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw : -

 

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: -