Monika Gwiazda

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r poz. 2062 j.t) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.03.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

 

Imię (imiona): Monika

 

Nazwisko:  Gwiazda

 

Stanowisko służbowe:  Referendarz sądowy

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:  X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku  Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje:   Przewodniczący X Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych w Kłobucku Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100%

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  -

 

Zasady zastępstw: zastępuje referendarz wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: -