Dorota Iwanicka

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona): Dorota                                                                                                                                                    

Nazwisko:         Iwanicka

Stanowisko służbowe: starszy referendarz sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów:  IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje: -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100 %

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  -

Zasady zastępstw: zastępuje referendarz wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar : od dnia 01.01.2017 do 31.01.2017 rozpoznawanie spraw     z VIII Wydziału Gospodarczego z rep. GNc w ilości 80 spraw przydzielonych przez Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego z referatu Referendarza sądowego Adama Machury.