Magdalena Mikołajczyk - Wieczorek

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062 j.t) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.03.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

Imię (imiona): Magdalena                                                                                                                                                    

Nazwisko:          Mikołajczyk - Wieczorek

Stanowisko służbowe: referendarz sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów:  IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje:  Przewodniczący  IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100 %

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  -

Zasady zastępstw: zastępuje referendarz wskazany przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar :