Michał Nawrocki

 

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz.2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.06.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

Imię(imiona): Michał

Nazwisko:  Nawrocki

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego                         w Częstochowie

Pełnione funkcje: Zastępca Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego       w Częstochowie

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: 90 %           i co najmniej 6 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :

-zapewnia sprawny przebieg postępowania odwoławczego tj. postępowania międzyinstancyjnego       w sprawach w zakresie zażaleń z repertoriów: GC, GNc, GNs, GCo, GCps;

- po zwrocie akt zapoznaje się z orzeczeniami sądu odwoławczego ( w zakresie postępowania zażaleniowego) i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zapoznali się sędziowie i asesorzy sądowi, którzy wydali zaskarżone orzeczenie, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego         w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie i asesorzy wydziału.

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: