Małgorzata Brzózka-Chamala

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  28.03.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię(imiona):Małgorzata

Nazwisko: Brzózka-Chamala

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: rep. GR, GU, GUp, GRz, GRp, GRu, GRs, Gro, GReu, Gzd, GUo, GUu - 100% i  co najmniej 2 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  rozpoznawanie spraw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: