Liliana Przybyłowicz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  28.03.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię(imiona): Liliana

Nazwisko: Przybyłowicz

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: rep GC, GNc, GNs, GCo, GCps – 100%  i co najmniej 8 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: -

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: