Olga Piskorska-Zybura

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  28.03.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię(imiona): Olga

Nazwisko: Piskorska-Zybura

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje:  przewodniczący wydziału,

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw: rep.  GR, GU ,GUp, GRz, GRp, GRU, GRs, GRo, GReu, Gzd GUo, GUu -50%, co najmniej 1 sesja w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: pełnienie funkcji przewodniczącej VIII Wydziału Gospodarczego

Zasady zastępstw: zastępuje SSR Małgorzata Brzózka-Chamala lub  sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiaru: