Barbara Sobocińska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016.2062 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  02.04.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

 

Imię (imiona):   Barbara Teresa

 

Nazwisko:  Sobocińska

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Rejonowego
w Częstochowie

 

Pełnione funkcje:

-wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie

- przewodniczący VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

- członek Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 33 % i co najmniej 3 sesje
w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  pełnienie funkcji wiceprezesa i przewodniczącego wydziału

 

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar :