Agnieszka Bednarz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona): Agnieszka

 

Nazwisko: Bednarz

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: IV Wydział Karny Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Przewodniczący IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 50 % i co najmniej 4 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw : pełniona funkcja Przewodniczącej

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: