Aneta Szewińska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  2016.2062 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316,
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  02.04.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona): Aneta

 

Nazwisko: Szewińska

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: IV Wydział Karny Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100 % i co najmniej 8 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :-

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:  Orzeka w postępowaniu przyspieszonym i o stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz o środkach zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz rozpoznaje wnioski prokuratora o przesłuchanie świadków i pokrzywdzonych w trybie art.185a kpk, 185b kpk i 185c kpk oraz wnioski o odebranie oświadczenia co do zasady specjalności w ramach ustalonego harmonogramu dyżurów