Kinga Grabara

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości           z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316      z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  15.10.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

Imię(imiona):  Kinga

Nazwisko: Grabara

Stanowisko służbowe: sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów: VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego             w Częstochowie

Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw – 100% i co najmniej  8 sesji w miesiącu

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających skarg na czynności referendarza sądowego z zakresu VIII Wydziału Gospodarczego– 100%

Uzasadnienie reguły przydziału spraw : -

Zasady zastępstw: : zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału zgodnie    z planem zastępstw

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: