Danuta Hernes-Celt

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona): Danuta

 

Nazwisko: Hernes-Celt

 

Stanowisko służbowe:  sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: II Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: -

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100 % co najmniej i 8 sesji w miesiącu

 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: -

 

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar : oględziny terenu