Kamila Sadowska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.05.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię(imiona):   Kamila

Nazwisko: Sadowska

Stanowisko służbowe: referendarz sądowy

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny Sadu Rejonowego w Częstochowie – 2/5 etatu

XII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1/5  etatu

X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku  Sądu Rejonowego w Częstochowie – 2/5 etatu

Pełnione funkcje:

Reguły przydziału spraw:

-wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału lub pionu spraw:

I Wydział Cywilny Sadu Rejonowego w Częstochowie – 40%

XII Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Częstochowie – 20%

X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Kłobucku  Sądu Rejonowego w Częstochowie – 40%

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –

Zasady zastępstw: zastępuje referendarz sądowy wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: