Mariola Basińska

 

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

Imię (imiona): Mariola

 

Nazwisko: Basińska

 

Stanowisko służbowe:   sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:  I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Przewodniczący I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 50% i  co najmniej 4 sesje w miesiącu

 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :  -

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar : -