Olga Synowicz

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):                        Olga

Nazwisko:                               Synowicz

Stanowisko służbowe: referendarz sądowy

Przydział do wydziału:    XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu

Rejonowego w Częstochowie

Pełnione funkcje: xxxxxxxx

Reguły przydziału spraw:   100 % wpływu w sprawach wpisów do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń i rejestru dłużnikach niewypłacalnych za wyjątkiem spraw wyłączonych spod orzekania referendarzy z mocy ustawy.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:  § 48 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Zasady zastępstw:  w sprawach, w których został złożony wniosek o przyśpieszenie rozpoznania sprawy zastępstwo obejmuje referendarz sądowy obecny w pracy.

Dodatkowe obciążenie oraz ich wymiar:  -