Justyna Borecka

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona):  JUSTYNA

 

Nazwisko: BORECKA

 

Stanowisko służbowe:  SĘDZIA

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: XVI WYDZIAŁ KARNY SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWE

 

Pełnione funkcje: PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 50% i co najmniej 4 sesje w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw :  -

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: -