Paweł Ptak

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

Imię (imiona): Paweł

 

Nazwisko: Ptak

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: XV Wydział Cywilny Wykonawczy Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Przewodniczący Wydziału

 

Reguły przydziału spraw  : nie orzeka w wydziale

 

Uzasadnienie reguły przydziału spraw – delegacja do Sądu Okręgowego od 1.12.2015 roku

 

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar