Małgorzata Brewczyńska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.     z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.         z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

Imię (imiona): Małgorzata

 

Nazwisko:  Brewczyńska

 

Stanowisko służbowe:  sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: XV Wydział Cywilny Wykonawczy Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Pełnione funkcje:

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 100 % i co najmniej 4 sesje  w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw –

 

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału zgodnie z planem zastępstw

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar