Joanna Kolega

+

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.   2018.23 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości           z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316     z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.08.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

Imię (imiona):  Joanna

 

Nazwisko: Kolega

 

Stanowisko służbowe:  sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:  XV Wydział Cywilny Wykonawczy Sądu Rejonowego                  w Częstochowie

 

Pełnione funkcje: Przewodniczący XV Wydziału Cywilnego Wykonawczego Sądu Rejonowego              w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw: 70 % i co najmniej 2 sesje  w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: Przewodniczący XV Wydziału Cywilnego Wykonawczego Sądu Rejonowego w Częstochowie

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału zgodnie z planem zastępstw

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: 100% - rozpoznawanie skarg na orzeczenia referendarzy sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Zastępuje podczas nieobecności SSR Ryszarda Myrdę  w zakresie rozpoznawania skarg na orzeczenia referendarzy sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym w X Wydziale Zamiejscowym Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.