Izabela Lenart

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.    2018.23 z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 f rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.07.2018 r. do dnia  31.12.2018 r.

Imię (imiona):  Izabela

 

Nazwisko:  Lenart

 

Stanowisko służbowe: sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów: XV Wydział Cywilny Wykonawczy Sądu Rejonowego

 

Pełnione funkcje:  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Zastępca Przewodniczącego XV Wydziału Cywilnego – Wykonawczego  Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału  spraw : 30 % i co najmniej 1 sesja w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: :  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, Zastępca Przewodniczącego XV Wydziału Cywilnego – Wykonawczego  Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

 

Zasady zastępstw: zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału zgodnie z planem zastępstw

 

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar :

1.  nadzór nad komornikami sądowymi działającymi przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie , jako sędzia wyznaczony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie zgodnie z art.3 ust.2 ustawy      z dnia 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie oznaczonym w § 4 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie Nr 29/16;

2. sprawowanie  nadzoru  nad windykacją należności sądowych, za wyjątkiem składania wniosków o wszczęcie lub umorzenie egzekucji oraz rozpoznawania wniosków o umorzenie należności lub jej rozłożenie na raty.