Karolina Braszczyńska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w  Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia  01.01.2017 r. do dnia  31.12.2017 r.

 

 

Imię (imiona): Karolina

 

Nazwisko: Braszczyńska

Stanowisko służbowe:  sędzia

 

Przydział do wydziału lub wydziałów:

XIV Wydział Karny Wykonawczy - Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych XI i XVI Wydziału Karnego

Pełnione funkcje: -

Reguły przydziału spraw:

- wskaźnik procentowy udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw :  100% i co najmniej 8 sesji w miesiącu

Uzasadnienie reguły przydziału spraw: -

Zasady zastępstw:  zastępuje sędzia wskazany przez przewodniczącego wydziału lub przewodniczący wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar: Orzeka w postępowaniu przyspieszonym i o stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym oraz o środkach zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz rozpoznaje wnioski prokuratora o przesłuchanie świadków i pokrzywdzonych w trybie art.185a kpk, 185b kpk i 185c kpk oraz wnioski o odebranie oświadczenia co do zasady specjalności w ramach ustalonego harmonogramu dyżurów