Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ograniczania dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Działając na podstawie art. 22 § 1pkt 1 lit. a w zw. z art. 9a i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (Dz.U.2020.365 j.t. ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. – „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U.2019.1141 ze zm.) w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w uzupełnieniu Zarządzenia Nr 33/2020, zarządzam:

§ 1

Zarządzam do odwołania wpuszczanie do budynków Sądu Rejonowego w Częstochowie wyłącznie osób, które wykażą jeden z celów pobytu w Sądzie:

  1. udział w sprawie sądowej, która nie została odwołana;
  2. złożenie pisma w Biurze Podawczym;
  3. skorzystanie z możliwości zapoznania się z uprzednio zamówionymi aktami w Czytelni akt;
  4. złożenie wniosku w wydziałach Ksiąg Wieczystych i Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Pozostałe osoby nie będą wpuszczane do budynków Sądu.

§ 2

Biuro Obsługi Interesantów funkcjonować będzie wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego pod numerem – Infolinia 34 36 84 444 lub mailowego na adres boi@czestochowa.sr.gov.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.