Darmowa pomoc prawna

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarte są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. „o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej" (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.).

W ramach darmowej pomocy prawnej można uzyskać informacje dotyczące etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Darmowa pomoc prawna generalnie nie dotyczy sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym.

 

1.      Podmioty uprawnione do skorzystania z darmowej pomocy prawnej:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. „o pomocy społecznej" (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • młodzieży do 26 roku życia;
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • seniorom po ukończeniu 65 roku życia;
 • kombatantom;
 • weteranom;
 • osobom fizycznym zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
 • kobietom w ciąży

2.      Zakres udzielanej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

3.      Rodzaj spraw, w których można uzyskać informacje:

 • Prawo pracy;
 • Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • Prawo cywilne;
 • Sprawy karne;
 • Sprawy administracyjne;
 • Z zakresu ubezpieczenia społecznego
 • W sprawach rodzinnych;
 • Z prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Informacje dotyczące darmowej pomocy prawnej dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące darmowych porad prawnych w Częstochowie dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta Częstochowy pod adresem:

www.czestochowa.pl/page/5305,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie.html

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie funkcjonuje w 9 punktach, wskazanych w poniższym harmonogramie:

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W CZĘSTOCHOWIE

 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych do prowadzenia przez organizację pozarządową  - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

 

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY PUNKTU

Nr I

 

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 23

42-217 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr II

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radcy prawnego

Nr III

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, lok. 7

42-217 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radcy prawnego

Nr IV

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aleja Niepodległości 20/22, lok. 30

42-216 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr VI

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Nr VII

 

 

 

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

7:30-11:30

poniedziałek, piątek - porady adwokata;

wtorek-czwartek - porady radcy prawnego

Nr VIII

Poniedziałek-piątek

11:30-15:30

poniedziałek, piątek - porady adwokata;

wtorek-czwartek - porady radcy prawnego

Nr IX

Szkoła Podstawowa Nr 42

Aleja Armii Krajowej 68A, parter

42-215 Częstochowa

Poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

porady radcy prawnego

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym punkcie.

 

 

Rejestr zmian dla: Darmowa pomoc prawna