Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – Obowiązek informacyjny

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm. - RODO), informujemy, że:
1. Sąd Rejonowy w Częstochowie przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 2. realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 3. zatrudniania w Sądzie (w tym prowadzenia rekrutacji) i z tym związanych świadczeń socjalnych, realizacja praktyk, a także osób uczących się,
 4. realizacji umów, w tym świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, itp.,
 5. archiwizacji danych w zakresie publicznym,
 6. prowadzenie działalności finansowej, w tym wystawiania faktur, rachunków, dokonywania rozliczeń finansowych i prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
 7. dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, świadczenia pomocy pospenitencjarnej,
 8. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy społeczni, skargi i wnioski, ławnicy),
 9. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Sądu,
 10. prowadzenia Portalu Informacyjnego,
 11. prowadzenia sprawozdawczości i statystyk,
 12. realizacji dostępu do informacji publicznej,
 13. rozpatrywania skarg i wniosków,
 14. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 15. realizacji zadań z zakresu działalności komornków, notariuszy oraz asesorów.
 16. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Sąd:
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. Dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą
 7. Ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd dotyczą głównie następujących kategorii osób:
 1. uczestników postępowań sądowych,
 2. kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, kandydaci na asystentów i referendarza,
 3. osób zatrudnionych w sądzie i członków ich rodzin,
 4. osób odbywających praktyki i staże,
 5. stron umów cywilno-prawnych,
 6. osób objętych pomocą postpenitencjalną,
 7. osób, których dane są przetwarzane w związku z żądaniem dostępu do informacji publicznej oraz składających skargi i wnioski,
 8. kontrahentów i osób u nich zatrudnionych,
 9. kuratorów,
 10. mediatorów,
 11. biegłych,
 12. ławników,
 13. pełnomocników stron,
 14. pracowników innych instytucji publicznych,
 15. lekarzy sądowych.
 4. Klauzula informacyjna:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest:
- Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie,
- Dyrektor Sądu Rejonowego w Częstochowie,
- Minister Sprawiedliwości,
w zakresie realizowanych zadań oraz
- Sąd Rejonowy w Częstochowie – w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, adresem e-mail: iod@czestochowa.sr.gov.pl i/lub nr tel.: (34) 36 44 196.
 2. Kategoria odbiorców danych: podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich: Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające na wyraźne polecenie Administratora.
 4. Planowany termin usunięcia danych: dane osobowe są przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
 5. Osoby, których dotyczą dane osobowe posiadają następujące prawa odpowiednio stosowane w zakresie, w jakim nie są one odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów (patrz pkt 5):
- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
- prawo do ich usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo do cofnięcia zgody.
Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw prosimy kierować na adres Sądu Rejonowego w Częstochowie.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przy czym:
- Organem nadzorczym w stosunku do przetwarzania danych dokonywanego przez Sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest: Sąd Okręgowy w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa.
- W pozostałych przypadkach organem nadzorczym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe.
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych każda osoba posiada następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów, np.: dotęp do akt sprawy,
- prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane, w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów np.: w aktach spraw,
- prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli rządanie usunięcia danych będzie dotyczyło danych przetwarzanych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych – Administrator może odmówić jego realizacji, jeżeli takie rządanie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
- prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Mogą również Państwo zarządać, abyśmy przedłużyli okres przechowywania danych osobowych, sprzeciwiając się tym samym ich usunięciu.
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jest ono dokonywane w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
- prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności gdy ma to związek z przetwarzaniem do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody można ją w dowolnym momencie wycofać, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej cofnięciem.

Rejestr zmian dla: Obowiązek informacyjny