ul. Żwirki i Wigury 9/11

Uprzejmie informujemy, iż mając na celu kształtowanie wizerunku sądownictwa i budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie jakości usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie i wskazanie jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów:

-  z dniem 25 września 2015 roku wdrożono Standardy Obsługi Interesantów (z treścią Standardów można się zapoznać tutaj).

- z dniem 1 stycznia 2017 roku wdrożono Regulamin Biura Obsługi Interesantów (z treścią Regulaminu można się zapoznać tutaj).

- z dniem 11 marca 2016 roku wydano Zarządzenie w sprawie korzystania z Czytelni akt Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie (z treścią       Zarządzenia można zapoznać się tutaj)

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie

Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 
Pokój 105

 

tel.: (0 34) 37 79 993 - z zakresu spraw Krajowego Rejestru Sądowego

tel.: (0 34) 37 79 962  - z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich oraz gospodarczych

tel.: (0 34) 37 79 921  - z zakresu spraw gospodarczych

e-mail: boi1@czestochowa.sr.gov.pl

 

Ogólna informacja o działalności sądu, sprawy administracyjne,

 

 

 

w poniedziałki w godz. od 745-1800, - przerwa 1200 - 1215

od wtorku do piątku w godz. od 745-1515, - przerwa 1200 - 1215

 

 

 

  • w sprawach rodzinnych z wydziałów:
  • V Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • w sprawach gospodarczych z wydziałów:

  • VIII Wydział Gospodarczy (w tym sprawy upadłościowo - naprawcze)

 

Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 prowadzi sprzedaż znaków opłaty sądowej wyłącznie za wydawanie odpisów z akt sądowych.

W pozostałych sprawach znaki opłaty sądowej mozna nabyć w Kasie Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

Informacja o pracy czytelni akt

Zamawianie akt do czytelni:   (034) 36 84 488

czas pracy czytelni:

Akta w Czytelni akt udostępniane są w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00.

W razie konieczności przeglądania akt w innych godzinach, akta mogą zostać udostępnione w Czytelni akt mieszczącej się w głównej siedzibie Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, po ich zamówieniu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

Kierownik Biura Izabela Wieczorek

 

 

Akta spraw mogą być udostępniane stronom i ich pełnomocnikom oraz biegłym sądowym po wykazaniu przez nich tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego lub posiadającym zezwolenie przewodniczącego właściwego wydziału do przeglądania akt na mocy przepisów szczególnych.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych , za zgodą dysponenta akt, mogą one zostać udostępnione w pomieszczeniach właściwego sekretariatu wydziału.

 

Akta zamawiać można osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesantów  ( nr tel. 34 36 84 488) z dowolnym wyprzedzeniem czasowym uzgadniając datę i godzinę udostępnienia akt z pracownikiem Biura. Akta zamówione w danym dniu po godzinie 14.00 mogą być udostępnione najwcześniej w dniu następnym.

 

Załączone do akt nośniki informatyczne ( płyty CD, DVD, itp.) stanowiące dowody rzeczowe mogą być odtwarzane w Czytelni akt , a w przypadku braku możliwości ich odtworzenia z powodu zastosowania formatu zapisu wymagającego dedykowanego oprogramowania udostępniane są w kolejnym uzgodnionym terminie, chyba że z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe. Pracownik Czytelni o możliwości lub braku możliwości odtworzenia nagrania zawiadamia interesanta telefonicznie, jeżeli ten podał numer telefonu do kontaktu.

 

Akta mogą być udostępnione do przeglądania  po uprzednim sprawdzeniu przez pracownika nadzorującego Czytelnię akt  tożsamości osoby, która zgłasza się do Czytelni .

 

Strony i pełnomocnicy mogą fotografować przeglądane akta po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi sprawującemu nadzór nad Czytelnią akt i potwierdzeniu tego faktu  w " Kontrolce akt przeglądanych w Czytelni akt".

Osobom niemającym uprawnień procesowych służy prawo sporządzania fotokopii przeglądanych akt wyłącznie po uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału wydanej na pisemny wniosek zainteresowanego określający zakres wykonanych fotokopii.

 

Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom.

Na terenie Czytelni akt nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.

Zabronione jest wynoszenie akt przez interesantów poza Czytelnię akt.

Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem Czytelni akt.

 

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego


Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,
Pok. 104

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

tel./fax: (0 34) 37 79 982

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - wydawanie odpisów

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

Pok. 104

 

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 745-1800
od wtorku do piątku w godz. od 745-1515
przerwa 1200 - 1215

Informacja z zakresu spraw KRS

tel./fax: (0 34) 37 79 993

 

Czytelnia akt


Akta można zamawiać codziennie w godzinach 730 - 1400

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

 

czas pracy Czytelni

w poniedziałki w godz. od 800-1800
od wtorku do piątku w godz. od 800-1500
przerwa 1200 - 1215

 

tel./fax: (0 34) 37 79 983

 

 

 

 

Uwaga!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.