Funkcje

Organami Sądu Rejonowego w Częstochowie są:

  • Prezes Sądu,
  • Dyrektor Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie 
 

Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Tomasz Przesłański

email: prezes@czestochowa.sr.gov.pl

1) kieruje Sądem Rejonowym w Częstochowie (zwanym dalej: Sądem), podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu oraz reprezentuje go na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu;

2) kieruje działalnością administracyjną Sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania Sądu, związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez Sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej;

3) dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

4) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego Sądu;

5) podejmuje czynności związane z powierzaniem sędziom, asesorom sądowym
i referendarzom sądowym pełnienia funkcji i zwalnianiem z ich pełnienia, w ramach kompetencji Prezesa Sądu;

6) podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich
i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych i asystentów sędziów, w ramach kompetencji Prezesa Sądu;

7) jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, i wykonuje    w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;

8) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

9) współpracuje z przedstawicielami szkół wyższych w zakresie przeprowadzania praktyk studenckich w Sądzie;

10) reprezentuje Skarb Państwa w sprawach sądowych oraz egzekucyjnych;

11) sporządza i przedstawia Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie projekty podziałów czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych Sądu;

12) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;

13) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Rejonowego oraz Przewodniczących Wydziałów Sądu:

14) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Sądu i komornikami działającymi przy Sądzie Rejonowym;

15) sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem IV, VII, XI, XIV, XVI Wydziału Sądu;

16) ustala listę obrońców udzielających pomocy prawnej z urzędu;

17) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów oraz w odniesieniu do spraw dotyczących pracy Sądu;

18) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania
w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

19) wyznacza Wydział właściwy do rozpoznania sprawy w przypadkach budzących wątpliwości;

20) prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

21) sprawuje bezpośredni nadzór nad Odziałem Administracyjnym w zakresie
zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu oraz zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, asesorami sądowymi, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i kuratorami sądowymi, a także Biurem Obsługi Interesanta, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;

22) nadzoruje pracę kierowników zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych Sądu;

23) przyjmuje ślubowanie od kuratorów społecznych;

24) sprawuje nadzór nad pracą redaktora strony internetowej Sądu i BIP;

25) sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;

26) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

27) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

28) wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

29) udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

30) przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

31) ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały Sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach oraz bieżącą współpracę z radą ławniczą;

32) po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego zapoznaje się
z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi;

33) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań
i innych dokumentów statystycznych;

34) sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w zakresie należności sądowych
i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

35) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

36) nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

37) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

38) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony
i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

39) ustala godziny urzędowania sądu i godziny przyjęć interesantów;

40) udziela urlopu sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym, kuratorom zawodowym, asystentom sędziów i dyrektorowi sądu;

41) wykonuje zadania związane ze współpracą Sądu ze środkami masowego przekazu.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie 
Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Izabela Lenart

1) zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności, a także w razie wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go
w czynnościach;

2) sprawuje bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem VIII, IX, X, XV i XVII Wydziału Sądu;

3) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

4) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania
w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

5) zastępuje Prezesa Sądu w udzielaniu informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

6) zastępuje Prezesa Sądu w przedstawianiu na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

7) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

8) sprawuje nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach cywilnych zakresie należności sądowych i podejmuje decyzje co do ich umorzenia lub rozłożenia na raty;

9) zastępuje Prezesa Sądu w podejmowaniu decyzji w przedmiocie zwiększenia liczby dni, w których może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach ławnik zgodnie
z art. 170 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;

10) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;

11) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu, w zakresie swoich kompetencji;

12) wyznacza Wydział właściwy do rozpoznania sprawy w przypadkach budzących wątpliwości w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

13) jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, i wykonuje    w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;

14) współpracuje z przedstawicielami szkół wyższych w zakresie przeprowadzania praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym;

15) reprezentuje Skarb Państwa w sprawach sądowych oraz egzekucyjnych;

 
 
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Częstochowie 
Sędzia
Sądu Rejonowego w Częstochowie Anna Cencora

1) zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności oraz pod nieobecność Wiceprezes SSR Izabeli Lenart, a także w razie wyłączenia go od udziału w postępowaniu
w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach;

2) sprawuje bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem I, II, V, VI i XII Wydziału Sądu Rejonowego w Częstochowie;

3) nadzoruje pracę kierowników zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujących orzeczenia w sprawach karnych Sądu;

4) przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

5) prowadzi czynności w sprawach ze skargi na przewlekłość postępowania
w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

6) zastępuje Prezesa Sądu w udzielaniu informacji na wnioski kierowane
w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

7) zastępuje Prezesa Sądu w przedstawianiu na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie sprawy prowadzonej w Sądzie;

8) uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą;

9) zastępuje Prezesa Sądu w podejmowaniu decyzji w przedmiocie zwiększenia liczby dni, w których może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach ławnik zgodnie
z art. 170 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych;

10) wyznacza Wydział właściwy do rozpoznania sprawy w przypadkach budzących wątpliwości w zakresie nadzorowanych Wydziałów;

11) wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej zlecone przez Prezesa Sądu;

12) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu, w zakresie swoich kompetencji.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Częstochowie Bartłomiej Pluta

Zakres zadań:
  1. Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1.
  2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
  3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
  4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.
  5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

 

Delegaci Sądu Rejonowego w Częstochowie do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie:

 

1. SSR Marzena Barburska
2. SSR Agnieszka Bednarz
3. SSR Anna Bojanowska - Wysmołek
4. SSR Karolina Braszczyńska
5. SSR Ilona Brzózka
6. SSR Małgorzata Brzózka - Chamala
7. SSR Radosław Chodorowski
8. SSR Cezary Dziurkowski
9. SSR Edyta Góra
10. SSR Danuta Hernes - Celt
11. SSR Joanna Knapińska
12. SSR Joanna Kolega
13. SSR Dorota Koperska
14. SSR Aneta Królak
15. SSR Monika Kurc
16. SSR Dorota Libertowska - Podyma
17. SSR Anna Pilarz
18. SSR Monika Małolepsza
19. SSR Mateusz Matuszewski
20. SSR Ewa Nocuń - Balbus
21. SSR Justyna Piekacz
22. SSR Magdalena Piekarska - Iskra
23. SSR Dariusz Podyma
24. SSR Mateusz Przesłański
25. SSR Tomasz Przesłański
26. SSR Anna Roszkowska
27. SSR Beata Siubdzia
28. SSR Emilia Stachulec
29. SSR Aneta Szewińska
30. SSR Jolanta Szymczyk - Świtała
31. SSR Marta Wiaderek
32. SSR Karol Wielgus
33. SSR Joanna Zalasińska - Godlewska
34. SSR Magdalena Dąbrowska-Czekaj
35. SSR Marek Garlik

 


Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy Prezesem Sądu Rejonowego a Wiceprezesami Sądu Rejonowego w Częstochowie - ZARZĄDZENIE

Rejestr zmian dla: Funkcje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-31
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-20
Publikacja w dniu:
2018-04-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jarosław Przesłański
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Agnieszka Górczyńska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-12-12
Publikacja w dniu:
2011-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Agnieszka Górczyńska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-11-30
Publikacja w dniu:
2011-11-30
Opis zmiany:
Zmiana zakresu czynności Prezes Sądu Rejonowego
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Agnieszka Górczyńska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-11-23
Publikacja w dniu:
2011-11-23
Opis zmiany:
b/d