Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego ustanowiony został uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z 18 stycznia 2011 roku. Wybór tej daty- 25 czerwca, nie jest przypadkowy i wynika z uwarunkowań historycznych. Choć początki kurateli sądowej w Polsce w sposób oczywisty wiążą się z Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych, to właśnie 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Od tamtej pory pojęcie kuratora sądowego, pomimo różnych zawirowań historycznych i dziejowych, zaczęło wpisywać się w strukturę wymiaru sprawiedliwości.
Dzień Kuratora Sądowego jest dobrą okazją dla promowania Kuratorskiej Służby Sądowej i kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Dlatego też, Krajowa Rada Kuratorów od trzech lat, przy tej okazji organizuje uroczyste posiedzenia, które połączone są z wręczeniem pamiątkowych medali Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia najbardziej zasłużonym przedstawicielom naszej grupy zawodowej.
Nie inaczej było i w roku bieżącym, kiedy to podczas posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów 18 czerwca 2018 roku, kończącego IV kadencję, a zarazem inaugurującego V kadencję KRK, wręczenia medali dokonał Pan Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (informacja na ten temat ukazała się na stronach internetowych: Ministerstwa Sprawiedliwości, kurator.info i kuratorzy.pl). Krajowa Rada Kuratorów rekomenduje, aby dzień ten w szerszym wymiarze był również upowszechniany lokalnie.
Korzystając z tej szczególnej okazji i składając serdeczne podziękowania wszystkim kuratorom sądowym w Polsce za trud, wysiłek i zaangażowanie włożone w wypełnianie obowiązków zawodowych, mam jednocześnie zaszczyt i przyjemność przekazania Państwu życzeń od Krajowej Rady Kuratorów.
Z wyrazami głębokiego szacunku i kuratorskim pozdrowieniem,


Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów


Pani/Pan
Kurator zawodowa
Kurator zawodowy
Społeczna kurator sądowa
Społeczny kurator sądowy
Okręgu częstochowskiego
(wszyscy)

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Kuratora Sądowego pragnę gorąco podziękować za trud, wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie w wypełnianie obowiązków zawodowych. To właśnie Państwa praca nadaje sens orzeczeniom sądu i przyczynia się do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości w społeczeństwie
Jednocześnie składam Państwu serdeczne życzenia wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji z pracy, godnych warunków jej wykonywania, a także wytrwałości w pokonywaniu trudności związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych.
Niech dzisiejszy dzień stanie się okazją do świętowania, ale także kształtowania pozytywnego wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej i upowszechniania wiedzy na temat realizowanych przez nią zadań, wykonywanych dla dobra powszechnego.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Kozera- Kurator Okręgowy

 

 

Życzenia - dzień Kuratora

Dzień Kuratora

Życzenia