Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Częstochowie

Bartłomiej Pluta

ul. Dąbrowskiego 23/35, pok. 215

 

tel.: (0 34) 36 44 274

fax: (0 34) 36 44 360

e-mail: dyrektor@czestochowa.sr.gov.pl

 

ZAKRES ZADAŃ:

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2020.365 z dnia 06.03.2020 r.):

 • kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd statutowych zadań;
 • wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu z wyłączeniem sędziów oraz asystentów sędziów w wydziałach sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Zadania i kompetencje wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.12.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476), jako dysponenta trzeciego stopnia:

 • przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt  planu finansowego, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje budżet sądu;
 • opracowuje w porozumieniu z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji dochodów i wydatków sądu;
 • dysponuje rachunkiem bieżącym sądu, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym;
 • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie  finansowymsądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w zakresie swoich kompetencji;
 • organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w sądzie, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;
 • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu;
 • uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu